Umowa z użytkownikiem

1. ogólne

1.1. Administracja Serwisu ("Administracja") oferuje internaucie ("Użytkownik") korzystanie z serwisu https://apps24.org i jego usług ("Serwis") na warunkach określonych w niniejszej Umowie Użytkownika ("Umowa", "USP"). Umowa wchodzi w życie z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na jej warunki w sposób określony w pkt 1.3 Umowy. 1.3. umowy.

1.2. Korzystanie z Serwisu jest regulowane przez niniejszą Umowę. Umowa może być zmieniona przez Administrację bez specjalnego powiadomienia, nowe brzmienie Umowy wchodzi w życie od momentu jej zamieszczenia w Internecie pod adresem określonym w niniejszym paragrafie, chyba że nowe brzmienie Umowy stanowi inaczej. Aktualna wersja Umowy będzie zawsze dostępna pod adresem https://apps24.org/rules.

1.3. Uznaje się, że rozpoczynając korzystanie z Serwisu lub kończąc proces rejestracji Użytkownik akceptuje warunki Umowy w całości, bez żadnych zastrzeżeń i wyjątków. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień Umowy, nie powinien korzystać z Serwisu. Jeżeli Administracja wprowadziła jakiekolwiek zmiany w niniejszej Umowie opisane w punkcie 1.2 Umowy, z którymi Użytkownik się nie zgadza, Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze Strony.

2. ogólne warunki użytkowania

2.1. Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z Serwisu dla wszystkich Użytkowników lub dla określonych kategorii Użytkowników.

2.2. Administracja ma prawo do wysyłania wiadomości informacyjnych do swoich Użytkowników.

2.3. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w celu pobrania oprogramowania Administracja oferuje wybór dodatkowych linków z partnerskich stron internetowych.

3.3.2. W niektórych przypadkach pobieranie za pomocą skrótów reklamowych ze stron partnerskich w naszym katalogu. Możesz wyłączyć skróty, odznaczając pole "Dodaj skróty do pulpitu z witryn partnerskich" podczas instalacji.

2.3.3 Pobierz oficjalną wersję.

3. Warunki użytkowania

3.1 Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym również w przypadku, gdy działania te naruszają prawa i zgodne z prawem interesy osób trzecich oraz za przestrzeganie przepisów prawa podczas korzystania z Serwisu.

3.2 Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik nie będzie:

3.2.1. zamieszczania, przesyłania lub innego udostępniania i/lub rozpowszechniania treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zniesławiające, obrażające moralność, prezentujące (lub popierające) przemoc lub okrucieństwo, naruszające prawa własności intelektualnej, popierające nienawiść i/lub dyskryminację osób na tle rasowym, etnicznym, płciowym, religijnym lub społecznym, zawierające obraźliwe materiały na temat jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zawierające elementy (lub popierające) pornografii, pornografii dziecięcej, przestępców seksualnych lub naruszające prawa innych osób.

3.2.2. naruszać praw osób trzecich, w tym nieletnich, i/lub szkodzić im w jakikolwiek sposób

3.2.3. przesyłania, zamieszczania, przekazywania lub innego udostępniania i/lub rozpowszechniania treści, do których nie masz prawa na mocy prawa lub jakiegokolwiek stosunku umownego;

3.2.4. wgrywanie, przesyłanie pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywanie i/lub rozpowszechnianie nieautoryzowanych reklam, spamu i spamu z wyszukiwarek, spamowych list e-mailowych, piramid, marketingu wielopoziomowego (MLM), spamu i systemów marketingu e-mailowego, listów łańcuszkowych;

3.2.5. zamieszczania, przesyłania lub innego udostępniania i/lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów, które zawierają wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek komputera lub sprzętu telekomunikacyjnego lub programów lub prowadzenia nieautoryzowanego dostępu lub numerów seryjnych oprogramowania komercyjnego i programów generujących, loginów, haseł lub innych sposobów uzyskania nieautoryzowanego dostępu

3.2.6. nieuprawnione gromadzenie i przechowywanie danych osobowych innych osób

3.2.7. zakłócać prawidłowego działania Serwisu;

3.2.8. umieszczania linków do zasobów sieciowych, których treść jest sprzeczna z obowiązującym prawem Ukrainy;

3.2.9. angażować się w zachowania mające na celu naruszenie ograniczeń i zakazów nałożonych przez Porozumienie;

3.2.10. w inny sposób naruszać przepisy prawa, w tym przepisy prawa międzynarodowego.

4. wyłączne prawa do treści zawartych w Serwisie

4.1. wszystkie elementy dostępne za pośrednictwem Witryny, w tym elementy wystroju, teksty, grafiki, ilustracje, wideo, programy komputerowe, bazy danych, muzyka, dźwięki i inne elementy (zwane dalej "Treścią") oraz wszelkie treści zamieszczone w Witrynie są przedmiotem wyłącznych praw Administracji, Użytkowników i innych podmiotów praw autorskich.

4.2. Korzystanie z treści, jak i wszelkich innych elementów Serwisu, możliwe jest wyłącznie w ramach proponowanej funkcjonalności. Żadne elementy zawartości Strony, jak również wszelkie treści zamieszczone na Stronie nie mogą być wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. Wykorzystanie obejmuje między innymi: powielanie, kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie na dowolnej podstawie, kadrowanie itp. Wyjątkiem są przypadki, które są bezpośrednio przewidziane przez ustawodawstwo Ukrainy lub niniejszą umowę.

Używanie elementów treści zawartych w Serwisie, jak również wszelkich treści do osobistego, niekomercyjnego użytku przez Użytkownika jest dozwolone pod warunkiem zachowania wszelkich praw autorskich, praw pokrewnych, znaków towarowych, innych informacji o prawach autorskich, nazwy (lub pseudonimu) właściciela praw autorskich, zachowania odpowiedniego obiektu. Wyjątkami są przypadki, które są wyraźnie przewidziane przez ustawodawstwo Ukrainy lub niniejszą umowę.

5. Witryny i treści osób trzecich

5.1 Witryna może zawierać linki do innych stron w Internecie (strony osób trzecich). Takie osoby trzecie i ich treści nie są sprawdzane przez Administrację pod kątem zgodności z jakimikolwiek wymogami (wiarygodności, kompletności, legalności itp.). Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, materiały zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą Witryny, w tym za jakiekolwiek opinie lub oświadczenia wyrażone na stronach internetowych osób trzecich, reklamy itp. oraz za dostępność takich stron lub treści i konsekwencje ich wykorzystania przez Użytkownika.

5.2. Odniesienie (w jakiejkolwiek formie) do jakiejkolwiek witryny, produktu, usługi, jakiejkolwiek informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym zamieszczonej na Stronie nie stanowi zatwierdzenia lub rekomendacji takich produktów (usług, działalności) przez Administrację, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych na Stronie.

6. Reklama w Serwisie

6.1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie.

7. Brak gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności

7.1. Użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko. Witryna jest udostępniana "tak jak jest". Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym żadnej odpowiedzialności za przydatność Serwisu do celów Użytkownika;

7.2. Administracja nie gwarantuje, że: Serwis spełnia/spełni wymagania Użytkownika; Serwis będzie dostępny w sposób ciągły, szybki, niezawodny i bezbłędny; wyniki, które można uzyskać za pomocą Serwisu będą dokładne i wiarygodne i mogą być wykorzystane w dowolnym celu i w dowolnym charakterze (np. w celu ustalenia i/lub potwierdzenia jakichkolwiek faktów); jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji itp. uzyskanych za pomocą Serwisu spełni oczekiwania Użytkownika;

7.3. Wszelkie informacje i/lub materiały (w tym oprogramowanie do pobrania, wiadomości e-mail, instrukcje lub wytyczne wszelkiego rodzaju itp.), do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny, są na wyłączne ryzyko Użytkownika i ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wykorzystania takich informacji i/lub materiałów, w tym utratę danych lub wszelkie inne szkody wyrządzone komputerowi Użytkownika lub osobom trzecim.

7.4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jakichkolwiek funkcji/czynności Serwisu;

7.5. W każdych okolicznościach odpowiedzialność Administracji jest ograniczona do 1000 (jednego tysiąca) Hrywien Ukraińskich i ponosi ją Administracja, jeśli ponosi winę.

8. Inne postanowienia

8.1. Niniejsza Umowa stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Administracją dotyczącą procedury korzystania z Serwisu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administracją.

8.2. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Ukrainy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa Ukrainy. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosunków regulowanych niniejszą umową będą rozstrzygane w sposób określony przepisami prawa Ukrainy na podstawie prawa ukraińskiego. W całej Umowie, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, termin "prawo" oznacza zarówno prawo Ukrainy, jak i prawo miejsca pobytu Użytkownika.

8.3 Ze względu na bezwynagrodzeniowy charakter usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy, do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Administracją nie mają zastosowania zasady ochrony praw konsumentów wynikające z ustawodawstwa Ukrainy.

8.4. Żadne z postanowień Umowy nie może być rozumiane jako nawiązanie stosunków agencyjnych, stosunków partnerskich, stosunków wspólnej działalności, stosunków osobistego zatrudnienia lub jakichkolwiek innych stosunków nie przewidzianych wyraźnie w Umowie.

8.5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

8.6. Brak działania Administracji w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika lub innych Użytkowników nie pozbawia Administracji prawa do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony swoich interesów w późniejszym czasie, jak również nie stanowi zrzeczenia się przez Administrację swoich praw w przypadku podobnych lub zbliżonych naruszeń w przyszłości.